tiensinh0909

Diễn đàn Vietcado.com được thành lập bởi cộng đồng những người Việt Nam nên nó rất thuần Việt, diễn đàn này đã hoạt động đến nay tính cũng được khoảng 10 năm. https://vietcado.com/

Các danh hiệu

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top